0,00

Winkelmand

Je winkelmand is momenteel leeg.

Gratis verzending vanaf € 100 Officiële Pilot Pen dealer Meer dan 300 Pilot Pen producten

Pilotpen-shop.nl

Midstraat 76

8501AS gevestigd te Joure, Holland

Tel.: (0513)416460

E-mail: info@pilotpen-shop.nl

Artikel 1, Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, in welke vorm dan ook, maar met name op de door ons aangegane overeenkomsten tot levering van zaken aan onze kopers.
2. In deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘koper’. Hiermee bedoelen wij elke natuurlijke of rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een koop- of andersoortige overeenkomst. Met name is dit degene in wiens opdracht en voor wiens rekening wordt geleverd.
3. Er kan uitsluitend van deze algemene voorwaarden worden afgeweken als dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
4. Bij de overeenkomst zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. De koper kan niet verwijzen naar zijn of andere algemene voorwaarden, tenzij deze niet in strijd zijn met het in deze voorwaarden bepaalde. Enig ander beding in de voorwaarden van de koper doet aan voorgaande en volgende niets af.
5. Als in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘levering (van zaken)’, verstaan wij daar tevens het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

Artikel 2, Offertes
1. Alle door ons verstrekte offertes moeten worden gezien als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Dit betekent dat de order die er bij de koper uit voortkomt het aanbod is en wij dit eerst moeten aanvaarden voordat er een overeenkomst tot stand is gekomen. De offertes binden ons op geen enkele wijze, tenzij dit in de offerte zelf uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en schriftelijk anders is vastgesteld. Als koper de offerte heeft aanvaard hebben wij nog maximaal 2 (twee) dagen om de offerte te wijzigen of te herroepen. In dit geval heeft de koper het recht zijn aanbod in te trekken.
2. Onder offertes verstaan wij ook: modellen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede bijlagen en bescheiden die betrekking hebben op onze offertes. Dit alles blijft ons eigendom en moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven. Zij mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden verstrekt. Wij behouden ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom bestaande rechten.
3. Als er in de offerte een vervaldatum is vastgesteld, kan de koper ons na het verstrijken van deze datum ons op geen enkele manier houden aan deze offerte. Er zal een nieuwe offerte moeten worden aangevraagd. Indien onze kosten aantoonbaar zijn gestegen in de looptijd van de offerte, kunnen deze -al dan niet gedeeltelijk- voor rekening van de koper komen. Artikel 3, Totstandkoming overeenkomsten 1. Een overeenkomst met ons komt pas tot stand wanneer wij deze schriftelijk hebben bevestigd. De datum van totstandkoming is die datum waarop wij de bevestiging hebben verzonden. Dit kan per e-mail of reguliere post. 2. De koper is aan zijn order gebonden gedurende een periode van 8 (acht) dagen na dagtekening van de order, of in het geval van een mondeling verstrekte order onmiddellijk na het verstrekken van de order. Een verklaring van de koper dat hij zijn order wenst te annuleren kan hierdoor niet voorkomen dat de originele order niet tot stand komt, indien wij de order alsnog aanvaarden/bevestigen binnen deze periode van 8 (acht) dagen.
3. De inhoud van de door ons aan de verkoper verstuurde orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met deze inhoud in te stemmen. Is dit niet het geval, moet de koper binnen 24 (vierentwintig) uren na tijdstip van verzenden te kennen geven niet in te kunnen stemmen met de inhoud van de orderbevestiging. In het geval van een orderbevestiging via de reguliere post is dit 3 (drie) dagen na tijdstip van verzenden, zon- en feestdagen niet meegerekend. Bij bevestiging via zowel e-mail en reguliere post, geldt de 24-uurs limiet van de e-mail.
4. Eventueel aanvullende afspraken en/of toezeggingen, gedaan door onze medewerkers, binden ons alleen als deze schriftelijk zijn bevestigd door de daartoe bevoegde bestuurlijke personen.

Artikel 4, Prijzen
1. Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld. Tevens zijn onze prijzen exclusief kosten voor verzending, vervoer en overige kosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming geldende kostenfactoren. Hiermee bedoelen we valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van de overheid.
3. Zoals eerder vermeld: als in een of meer van deze factoren na de totstandkomingdatum, maar voor de dag van levering een verhoging optreedt, behouden wij ons het recht voor om deze verhoging –al dan niet gedeeltelijk- aan de koper in rekening te brengen. Daarbij hebben wij het recht in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder rechterlijke tussenkomst. Ook de koper beschikt over dit laatste recht, maar alleen als wij binnen 1 (één) maand na het sluiten van de overeenkomst tot het standpunt moeten komen dat door verandering van de kosten een verhoging van de vermeldde prijs volgt. Indien de koper van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 2 (twee) dagen na ontvangen van de desbetreffende mededeling dit aan ons kenbaar maken per aangetekende brief of email. Bij ontbinding per e-mail wordt de annulering alleen gegarandeerd als deze ons tijdig heeft bereikt en wij koper daarvan op de hoogte hebben gesteld.
4. Wij hebben het recht administratiekosten in rekening te brengen bij een factuurbedrag dat lager is dan een door ons vastgesteld bedrag.

Artikel 5, Afleverings- en leveringstermijnen
1. De vermelde leveringstijden zijn een benadering. De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand gekomen is, maar alleen als alle benodigde gegevens die wij voor de uitvoering van de order in ons bezit zijn. De door ons opgegeven leverdata zijn nooit te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst. Bij niet tijdige levering dient de koper ons schriftelijk in gebreke te stellen. Als er in de individuele overeenkomst –en dus in afwijking van bovenstaande- een boete is vastgesteld voor de overschrijding van de levertijd, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 10 beschreven vormen van overmacht.
2. De door ons geleverde zaken reizen voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen. De kosten van de verzending komen slechts voor rekening van ons, als het factuurbedrag hoger is dan een door ons vastgesteld bedrag.
3. De door ons geleverde zaken reizen te allen tijde voor risico van de koper. Wij zijn niet aansprakelijk voor het zoekraken en/of beschadigen van de producten ten tijde van de verzending. Het risico gaat over op de koper op het moment dat met de belading van het transportmiddel wordt begonnen.
4. Bij buitenlandse kopers verzorgen wij de uitklaring, inklaring dient door de koper zelf verzorgd te worden. Uit- en inklaring komt voor rekening van de koper.
5. Tenzij koper zelf voor een expediteur zorgt worden zaken door ons verzonden op de naar ons oordeel gunstige wijze met de door ons te kiezen expediteur. Alles voor rekening en risico van de koper, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen in de individuele overeenkomst.
6. Verzoekt de koper de levering en verzending op een andere wijze te laten plaatsvinden dan gebruikelijk, kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
7. Als de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen en te behandelen.
8. De koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan hebben wij het recht om –op basis van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek- de bevoegde rechter ons te laten bevrijden van onze leveringsplicht, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, hebben wij het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Overeenkomstig bovenstaande hebben wij het recht om, bij in gebreke blijven van de koper, de goederen op te slaan en de daaruit voortvloeiende kosten in rekening te brengen bij de koper.

Artikel 6, Reclame door de koper
1. De koper staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. De koper moet met betrekking tot de gegevens die wij verstrekken in onze offerte en alles wat daar bij hoort volgens artikel 2, lid 2 van deze algemene voorwaarden, op onze website en in onze brochures, rekening houden met eventuele gebruikelijke spelingen en kleine afwijkingen in het geleverde. Ook met afwijkingen van overeengekomen hoeveelheden moet koper rekening houden met gebruikelijke spelingen. De door ons geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken, als het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidverschillen, verschillen die voorkomen uit de werking van natuurlijke producten en andere ondergeschikte wijzigingen.
2. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 8 (acht) dagen na levering (of binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum al de zaken niet aan koper (konden) worden geleverd) kenbaar worden gemaakt. Dit dient te geschieden per aangetekende brief of e-mail. Bij reclame per e-mail, kunnen wij alleen afwikkeling garanderen als deze ons tijdig heeft bereikt en wij koper daarvan op de hoogte hebben gesteld. Koper dient altijd een tijdige en zorgvuldige controle te verrichten op de geleverde zaken. Indien er binnen de gestelde termijn geen klacht is ingediend beschouwen wij de zaken als goedgekeurd en aanvaard.
3. Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, zelfs niet bij zorgvuldige en tijdige controle, moeten binnen 8 (acht) dagen na het aan het licht komen aan ons ter kennis worden gebracht als vermeld in lid 2.
4. Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons, dat betrekking heeft op een gebrek in de door ons geleverde zaken, vervalt als:
a. De gebreken niet binnen de gestelde termijn of op de aangegeven wijze aan ons kenbaar worden gemaakt;
b. De koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, gemonteerd, behandeld, gebruikt of onderhouden. Ook als hij de zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons voorzien;
c. De koper ons geen of onvoldoende medewerking verleent als wij onderzoek doen naar de gegrondheid van de klachten;
d. De toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot de klacht door de koper wordt voortgezet;
e. De in de individuele overeenkomst overeengekomen garantietermijn is verstreken, of –bij het ontbreken van deze termijn- als de klachten als eerste worden geuit nadat een periode van meer dan 12 maanden vanaf de levertijd is verstreken.
5. In geschillen met betrekking tot de kwaliteit van de door ons geleverde zaken, zullen wij een goed bekend staand bureau vragen een bindende uitspraak te doen.
6. Indien de zaken niet naar wens zijn kunt u een verzoek indienen tot retournering, uiterlijk 8 (acht) dagen na factuurdatum. Wij zullen bepalen of we uw verzoek kunnen inwilligen. Bij op maat gemaakte zaken kunnen wij geen geld teruggeven of kosteloos nieuwe zaken leveren, tenzij de klacht voortkomt uit ernstige nalatigheid van onze kant. Naast onze bepaling op het moment van uw verzoek moeten de zaken in ieder geval nog geschikt zijn voor verkoop, onbeschadigd zijn, ongebruikt zijn en in de originele verpakking zitten. Deze voorwaarden geven geen garantie voor retournering.

Artikel 7, Aansprakelijkheid
1. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen met betrekking tot de door ons geleverde zaken niet voor rekening van derden (zoals fabrikanten) komen, kan de koper aanspraak doen op onze gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die het gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten.
2. In geval van reclame zijn wij, indien wij de gegrondheid van de reclame en aansprakelijkheid (lid 1) hebben vastgesteld, uitsluitend verplicht naar onze keuze het volgende aan te bieden:
a. Kosteloos herstel van gebreken;
b. Levering van vervangende zaken en/of onderdelen na het terugontvangen van de zaken en/of onderdelen met een gebrek;
c. Terugbetaling van de ontvangen koopsom of kwijtschelding van de betalingsverplichting, voor zover deze betrekking hebben op de gebrekkige zaken.
d. Ontbinding van de gesloten overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst.
e. Een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in een andere vorm dan beschreven.
3. Indien de koper zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd of dit heeft laten doen, vervalt elke garantieverplichting en aansprakelijkheid die ons ten laste zou kunnen worden gelegd.
4. Behoudens bovenstaande zijn wij nooit verplicht tot het betalen van een schadevergoeding aan koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld van onze kant. Die opzet of schuld moet worden aangetoond door degene die ons voor aansprakelijk houdt.
5. Met name zijn wij nooit aansprakelijk voor: gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, winstderving, stilstandschade, geleden door opdrachtgever, diens ondergeschikten, bij of door hem te werk gestelden, of derden, ontstaan door hele of gedeeltelijke (her)levering van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door zaken zelf.
6. Vooral zijn wij nooit aansprakelijk voor enige schade (materieel en immaterieel), geleden door derden, toegebracht door zaken door ons geleverd. De verantwoordelijkheid van het gebruik van zaken door ons geleverd ligt bij de koper. Koper vrijwaart ons van elke aansprakelijkheid met betrekking tot schade aan derden, voor zover de wet zich hier niet tegen verzet.

Artikel 8, Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
1. De door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment dat de volledige betaling die voortvloeit uit de overeenkomst is voldaan door koper. Indien wij het nodig achten hebben wij het recht financiële zekerheid te eisen van de koper.
2. De koper heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te vestigen of derden enig ander zakelijk of persoonlijk recht op de zaken te verstrekken.
3. Onverminderd het hiervoor bepaalde is het de koper toegestaan de zaken aan derden te verkopen, maar alleen in het kader van zijn normale bedrijfsuitvoering. De koper is verplicht de ontvangen gelden of verkregen vorderingen per direct aan ons over te dragen.
4. Indien de zaken door ons geleverd door koper zijn be- of verwerkt, waardoor het eigendomsrecht is vervallen, is de koper verplicht te allen tijde en per direct ons een bezitloos pandrecht te verschaffen op de ontstane zaken.
5. Wij zijn gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, weer tot ons te nemen, indien er een reëel vermoeden is dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Daarnaast hebben wij het recht om na het weer terugnemen van de zaken, een schadevergoeding te eisen van de koper.
6. De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van niet betaalde zaken te verzekeren en het bewijs hiervan op ons verzoek te tonen.

Artikel 9, Betaling
1. Betaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij anders overeengekomen. Bij contante betalingen op de plek door ons aangewezen, of door overmaking van het verschuldigde op een door ons aangewezen bank- of girorekening. In beide gevallen onmiddellijk na levering van de betreffende zaken. Betaling moet geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. Dit alles, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de individuele overeenkomst. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering als dag van betaling. In het voldoen van e factuur is de koper niet gerechtigd verrekeningen of enige opschortingen door te voeren die niet schriftelijk zijn overeengekomen met ons en niet samenhangen met de betreffende overeenkomst.
2. Als koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim, zonder dat daar een in gebreke stelling voor nodig is. In dergelijk geval hebben wij het recht over te gaan tot opschorting van al onze verbintenissen ten opzichte van de koper, voor zover deze samenhang hebben met het verzuim van de koper. Dit alles, onverminderd onze rechten die uit het algemene recht voortvloeien.
3. Ook hebben wij het recht voor alle nog te verrichten levering contante betaling of garantie voor tijdige betaling te eisen. Voorts zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder rechterlijk tussenkomst, als koper hier niet mee akkoord gaat of in verzuim blijft. Na ontbinding blijft koper verplicht de nog niet betaalde zaken terug te geven, dan wel de prestatie door ons verricht op andere manier –door ons te bepalen ongedaan te maken. Dit verminderd niet ons recht op het eisen van een schadevergoeding. Blijft de koper in gebreke, zullen wij vanaf de vervaldatum tot de dag van gehele betaling de wettelijke rente plus 4 (vier)% eisen, zonder dat daar nadere aanzegging voor nodig is. De rente wordt berekend over het openstaande bedrag. Alle kosten die voortkomen uit de incasso van gefactureerde bedragen (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koerswisselingen of andere, die voortvloeien uit te late betaling voor rekening van de koper.
4. De afbetalingstermijnen na vervaldatum worden door ons vastgesteld.
5. Als de financiële situatie van de koper na het tot stand komen van de overeenkomst, maar voor levering van zaken of gehele betaling van het gefactureerde, aanzienlijk verslechterd hebben wij het recht geheel of gedeeltelijk van de verder afwikkeling van de overeenkomst af te zien of onze betalingsvoorwaarden te wijzigen.
6. Wij kunnen onze vorderingen overdragen aan een kredietverzekeraar naar onze keuze.

Artikel 10, Overmacht
Onder overmacht dient te worden verstaan: Elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat wij redelijker wijs onze verplichtingen niet of niet geheel kunnen nakomen. In de wet wordt in dit geval gesproken over een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming.
Onder overmacht wordt mede verstaan:
”Oorlog, onlusten, vijandelijkheid van welke aard dan ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uivoerbeperkingen, inen uitvoerverboden, belemmeringen die worden veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-)instanties.” Als wij door overmacht onze leveringsverplichting niet, niet geheel of niet deugdelijk kunnen nakomen, hebben wij het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren of deze geheel of gedeeltelijk op te schorten voor bepaalde of onbepaalde tijd. Dit alles naar onze keus. In geval van overmacht kan de koper geen schadevergoeding van ons eisen.

Artikel 11, Toepasselijk recht
Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 12, Geschillenbeslechting
Alle geschillen van welke aard dan ook, die verband houden met / voortvloeien uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Pilotpen-shop.nl
Gevestigd te Joure, Holland

Onze producten

Onze website maakt gebruik van cookies om het gebruik en functionaliteit te waarborgen van deze website. meer info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close